วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ประชุมห้วยแม่เกี๋ยง ตค. 53

20 ตค. 2553 คุณวรการ ปิ่นหย่า ได้ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและมอบแนวนโยบายปฏิบัติ 2554 โดยเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถดำรงอยู่ได้ในชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยตนเองเพื่อเป็นแม่แบบอย่าง

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ปฏิวัติหมูหลุมห้วยแม่เกี๋ยง 1

มอบพันธุ์สัตว์/อาหาร เกษตรกรหมู่ที่ 13 บ้านห้วยแม่เก๊ีี๋ี๋๋ยง ต.เมืองนะ และตรวจเยี่ยมการเลี้ยงสุกรเพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมลักษณะพื้นคอกแบบหลุม เพื่อสร้างความแตกต่างเปรียบเทียบการเลี้ยงในรูปแบบเดิมๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเรียนรู้และถ่ายทอดกันเองระหว่างเกษตรกร ก็ยังเพิ่มประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยกันเองอย่างยั่งยืน

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อบรมการเลี้ยงหมูหลุม 1
แนะนำให้ความรู้การเลี้ยงหมูหลุมแก่เกษตรกร ม. 13 บ้านห้วบแม่เกี๋ยง ต.เมืองนะ พร้อมดูกิจกรรมกลุ่มหมูหลุมห้วยเป้า ม.4 ต.ทุ่งข้าวพวง(โครงการหลวงขยายผลฯ) เพื่อมุ่งหวังให้ศึกษาเป็นแบบอย่างลู่ทางในการเลี้ยงสุกร ที่จะผสมผสานกับอาชีพการเกษตรอื่นๆ เพื่อลดรายจ่ายและเสริมความสมบูรณ์ของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม