วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อบรมการเลี้ยงหมูหลุม 1
แนะนำให้ความรู้การเลี้ยงหมูหลุมแก่เกษตรกร ม. 13 บ้านห้วบแม่เกี๋ยง ต.เมืองนะ พร้อมดูกิจกรรมกลุ่มหมูหลุมห้วยเป้า ม.4 ต.ทุ่งข้าวพวง(โครงการหลวงขยายผลฯ) เพื่อมุ่งหวังให้ศึกษาเป็นแบบอย่างลู่ทางในการเลี้ยงสุกร ที่จะผสมผสานกับอาชีพการเกษตรอื่นๆ เพื่อลดรายจ่ายและเสริมความสมบูรณ์ของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น